Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, objašnjava zašto Zakladin rad nije transparentniji no što jest.

Prvi set pitanja i zahtjeva za informacijama ovaj je novinar uputio Zakladi 12. siječnja 2012, a odgovori su stigli 20. siječnja 2012. Nakon toga, zahtjev za nekoliko dodatnih informacija i objašnjenja poslao sam 23. siječnja, a odgovori su došli 25. siječnja. U međuvremenu, 18. siječnja, Zaklada je na svojim službenim web-stranicama objavila Analizu savjetovanja s preporukama za novo četverogodišnje razdoblje.

Odgovori od 20. siječnja:

Molim vas, pošaljite nam nacrt strategije djelovanja Nacionalne zaklade za iduće razdoblje. Molio bih vas i sažetak i evaluaciju javne rasprave o novoj strategiji djelovanja Nacionalne zaklade, koju je Nacionalna zaklada pokrenula u formi javnih razgovora i e-upitnika u jesen 2011. godine.

S nekim od predloženih kandidata/kandidatkinja kod kojih ne postoji pretpostavka možebitnog sukoba interesa, Nacionalna zaklada će razgovarati o njihovoj zainteresiranosti za predlaganje za članove/članice novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva započela je u zadnjoj godini sadašnjeg četverogodišnjeg razdoblja djelovanja, točnije u rujnu 2011. godine, javno savjetovanje o dosadašnjem djelovanju i prijedlozima za unapređenja koja bi se mogla uključiti u Strategiju djelovanja Nacionalne zaklade u razdoblju od 2012. do 2015. godine. Analizu savjetovanja s preporukama za novo četverogodišnje razdoblje Nacionalna zaklada je objavila na svojoj mrežnoj stranici 18. siječnja 2012. godine. Početkom veljače 2012. godine o novoj Strategiji djelovanja Nacionalne zaklade raspravit će i Savjet za razvoj civilnoga društva, a usvajanje nove Strategije očekuje se u ožujku 2012. godine.

U e-upitniku je od sudionika civilnog društva zatraženo da predlože kandidate za budući sastav UO-a. Tko je sve predložen?

Predloženo je 35 osoba od kojih 14 iz udruga (od toga 8 predstavnika(-ca) udruga koje financijskih podržava Nacionalna zaklada i koji ujedno ostvaruju i plaću iz tih podrški te 4 predstavnika(-ca) strukovnih udruga i 2 predstavnika(-ca) ostalih udruga: Hrvatski Crveni križ i udruge umirovljenika),  3 osobe koje su ujedno zaposlene u državnoj upravi ili javnim institucijama, 3 osobe iz međunarodnih institucija u Republici Hrvatskoj od kojih s dvije Nacionalna zaklada ostvaruje poslovnu suradnju, 7 osoba iz sveučilišne zajednice, 5 osoba iz savjetničkih (konzultantskih) tvrtki i/ili nezavisnih savjetnika te 3 osobe koje su sada članovi Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

S nekim od predloženih kandidata/kandidatkinja kod kojih ne postoji pretpostavka možebitnog sukoba interesa, Nacionalna zaklada će razgovarati o njihovoj zainteresiranosti za predlaganje za članove/članice novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Je li sadašnji UO već sastavio prijedlog članica/ova novog saziva UO-a koji bi trebao uputiti Vladi RH?

Postupak predlaganja je započet u siječnju 2012. godine

Zakon o Nacionalnoj zakladi predviđa da u sastavu (prvog) UO-a budu tri      predstavnika tijela državne uprave, pet predstavnika organizacija za razvoj civilnog     društva i jedan predstavnik lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zbog čega u sastavu sadašnjeg (drugog) UO-a nema tih pet predstavnika organizacija za razvoj civilnog društva? Smatrate li da bi Zakon trebalo promijeniti na način da nalaže sudjelovanje predstavnika civilnog društva u sastavu svakog budućeg UO-a? 

Nacionalna zaklada od 2008. godine ima interni akt kojim je utvrđen način izbora, reizbora i imenovanja upravitelja(upraviteljice)

Nacionalna zaklada je javno objavila potrebne kompetencije za članove i članice drugog saziva Upravnog odbora (javno savjetovanje u 2007. godini) pa je sukladno tome izvršeno i njihovo imenovanje. U sadašnjem sazivu Upravnog odbora su 2 osobe iz udruga (koje su strukovne udruge pa ne mogu ostvarivati financijsku podršku od Nacionalne zaklade), dvije osobe iz sveučilišne zajednice i jedna osoba iz ustanove što su sve stručnjaci i stručnjakinje iz raznih organizacijskih oblika civilnoga društva.

Kakvom je procedurom dosad bila imenovana upraviteljica Nacionalne zaklade? Je li postojao izbor između više kandidata i kandidatkinja? Smatrate li da bi trebalo propisati da se osoba za funkciju upravitelja/upraviteljice imenuje javnim natječajem?

Postupak imenovanja upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade propisan je Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i Statutom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Nacionalna zaklada od 2008. godine ima interni akt kojim je utvrđen način izbora, reizbora i imenovanja upravitelja(-ice), a koji u utvrđenim slučajevima, predviđa i objavljivanje javnog natječaja za izbor upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade.

Je li Pravilnik o primjeni standarda u provođenju programske suradnje u području neprofitnih medija u svojoj verziji od 7. lipnja 2010. godine, naknadno  mijenjan ili stavljan izvan snage? Ukoliko je mijenjan, molim da nam pošaljete njegovu važeću verziju. Ukoliko nije mijenjan, molimo objašnjenje kako to da je Standardima provođenja programske suradnje u području neprofitnih medija, priloženim sporazumima o programskoj suradnji koji su od strane suradničkih organizacija bili potpisivani dana 10. prosinca 2010. godine, utvrđeno je da najniži iznos potpore može biti 100.000,00 kuna - premda je gore navedenim pravilnikom utvrđeno da je najniža potpora 150 000 kn?

Nakon što je zajednički zaključeno da pojedine odredbe mogu otežati rad na neprofitnom mediju, Upravni odbor Nacionalne zaklade je na svojoj sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine donio odluku o stavljanju Pravilnika van snage

Vaša udruga uključena je u Programsku suradnju s Nacionalnom zakladom u području neprofitnih medija te ste vi, podržani od predstavnica i predstavnika ostalih udruga uključenih u Programsku suradnju, upozorili Nacionalnu zakladu na jednom od redovnih sastanaka da je navedeni Pravilnik o primjeni standarda u provođenju programske suradnje u području neprofitnih medija u nekim dijelovima otežano primjenjiv u medijskoj djelatnosti. Naročito se to odnosilo na obavezu zapošljavanja osoba koje rade na neprofitnim medijskih projektima čime je Nacionalna zaklada željela podržati održivost uključenih udruga kroz zadržavanje ključnih stručnih osoba za provođenje djelatnosti neprofitnog medija. Nakon što je zajednički zaključeno da te odredbe mogu otežati rad na neprofitnom mediju Upravni odbor Nacionalne zaklade je na svojoj sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine donio odluku o stavljanju van snage navedenog Pravilnika. Pravilnik je zamijenjen novim dokumentom pod nazivom Standardi provođenja Programske suradnje u području neprofitnih medija koji je u najvećoj mjeri uvažio sve prijedloge udruga uključenih u Programsku suradnju te koji je postao sastavni dio Sporazuma o Programskoj suradnji u području neprofitnih medija koje je Nacionalna zaklada zaključila sa sedam udruga koje su provodile neki od oblika neprofitnih medija od 1. siječnja 2011. godine. Isti dokument priložen je i uz potpisane sporazuma za provedbu Programske suradnje u području neprofitnih medija od 1. siječnja 2012. godine.

Zašto ti pravilnici nisu objavljeni na stranicama Zaklade, te zašto se u postupku donošenja takvih propisa ne primjenjuje Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću?

Dokumenti koje spominjete su interni, provedbeni dokumenti između Nacionalne zaklade i udruga vezano uz standarde provođenje nekog specifičnog ugovorenog područja operativnog djelovanja Nacionalne zaklade u kojem je uspostavljen suradnički odnosno partnerski odnos između tih udruga i Nacionalne zaklade (neprofitni mediji, regionalni razvoj, decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva).

Molim vas, pošaljite mi operativni i financijski plan portala Civilnodruštvo.hr za 2011. i 2012. godinu, budžet za 2011 i 2012., statistiku posjećenosti portala po Google Analyticsu - sinkronijsku od 1. 1. do 31. 12. 2011.

U 2011. godini portal Civilnodruštvo.hr je redizajniran s ciljem da se stvori      multimedijalna platforma za vijesti o organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Portal je zamišljen kao agregacijska platforma u kojoj većinu vijesti čine informacije i obavijesti, najave, a manjim dijelom autorski članci, intervjui i komentari. U inicijativu za osmišljavanje novog oblika portala bile su uključene i udruge iz Programske suradnje u području neprofitnih medija. Nacionalna zaklada je dopisom od 25. rujna 2011. obavijestila sve organizacija civilnoga društva i drugu zainteresiranu javnost o mogućnostima objavljivanja i korištenja portala www.civilnodrustvo.hr. Portal je u javnosti zaživio 25. listopada 2011. godine i u dvomjesečnom  radu na portalu je objavljeno oko 1100 vijesti, najava, intervjua i komentara. U 2011. godini proračun portala iznosio je: Kn 76.770,46 za programiranje i dizajn te Kn 83.640,00 za redakcijske poslove. U 2011. godini portal je postigao značajnu posjećenost. (Prilog: Statistika posjećenosti portala od 1. 01. 2012. do 31. 12. 2011. , Webalizer grafikon). Operativnim planom za 2012. godinu predviđeno je daljnje unapređenje kategorija na portalu kao što je multimedija i e-trgovina, te druga sadržajna unapređenja, a poseban dio aktivnosti bit će usmjeren na promociju portala te kvalitetniju povezanost i prisutnost na društvenim mrežama. Putem javnog natječaja odabrana je redakcija portala, a Nacionalna zaklada će u 2012. godini financijski podržati rad portala s Kn 198.083,00.

Zašto evaluacijski upitnici u programu za neprofitne medije nisu prilagođeni medijskoj djelatnosti? Zašto nisu usvojeni jasni kriteriji za određivanje visine i duljine potpora, te zašto nije izrijekom predviđena pozicija korisnika po isteku 5 godina podrške?

U 2011. godini proračun portala Civilnodruštvo.hr iznosio je: Kn 76.770,46 za programiranje i dizajn te Kn 83.640,00 za redakcijske poslove. U 2011. godini portal je postigao značajnu posjećenost

Obrasci za vrednovanje provedbe Programske suradnje u području neprofitnih medija pripremljeni su sukladno  kriterijima za standardiziranje kakvoće neprofitnih medijskih projekata. U zbirnom obliku pripremljeni su za četiri vrste medija odnosno medijske djelatnosti koje podržava Nacionalna zaklada. Pitanja za internetske portale  kao neprofitne medije unaprijeđena su u 2011. godini prijedlozima pitanja koji su upućeni iz vaše udruge.

Nacionalna zaklada svoje operativno poslovanje planira u četverogodišinjim razdobljima, pa je u tom razdoblju kroz Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade za razdoblje od 2009. do 2011. godine planirana podrška Programskoj suradnji u području neprofitnih medija za razdoblje od pet godina. Nacionalna zaklada vjeruje da će u tom petogodišnjem razdoblju osigurati primjereni kontinuirani nastavak financiranja kroz sustavni oblik podrške razvoju neprofitnim medijima u Republici Hrvatskoj.

Molim vas, pošaljite nam i evaluaciju dosadašnjeg rada IMPACT centra u Zadru, ostvareni prihod i rashode: iz Zakladinog izvještaja za 2010. godinu proizlazi da je Centar bio iskorišten ukupno 32 dana u toj godini. Zašto nije bio bolje iskorišten? Kolika je bila iskorištenost IMPACT-ovih kapaciteta u 2011.? 

IMPACT - Europski centar za međusektorsku suradnju u Zadru jedan je od dugoročnih programa Nacionalne zaklade vezanih uz podršku razvoju međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj i regiji jugoistočne Europe. Centar je nakon višegodišnje adaptacije započeo s radom 16. listopada 2009. godine. Nažalost, recesija koja se snažno osjetila u Hrvatskoj u 2010. godini kao i potreba usklađivanja pravnih preduvjeta za korištenje kapaciteta Centra u punom opsegu doveli su do toga da Centar nije bio optimalno iskorišten. U 2011. godini Nacionalna zaklada je uspostavila poslovnu suradnju s UNDP Uredom u Hrvatskoj vezano uz razvoj programa u IMPACT centru, što je rezultiralo većim brojem događanja u 2011. godini - održano je 37 događanja dok su kapaciteti Centra bili korišteni ukupno 117 dana, koji trend se očekuje i u 2012. godini. U 2012. godini planira se veća promocija Centra, što će dovesti do veće iskoristivosti kapaciteta i povećanja prihoda.

Ne radi se o taksi prijevozu već o ugovorenoj usluzi prijevoza koja se u najvećoj mjeri odnosi na međugradski prijevoz vezan uz predvrednovanja, vrednovanja i redovne posjete organizacijama civilnoga društva koje ostvaruju financijsku podršku Nacionalne zaklade

Čime NZ opravdava troškove taksija od skoro 200 000 kn u 2010. godini? Koliki su bili ukupni troškovi prijevoza u 2011. i koliko je u toj godini otpadalo na taksi usluge?

Nacionalna zaklada je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi raspisala javni natječaj za usluge prijevoza. Najpovoljniju ponudu dala je tvrtka pod nazivom Prijevoz putnika TAXI 3559 iz Sesveta. Dakle, ne radi se o taksi prijevozu već o ugovorenoj usluzi prijevoza koja se u najvećoj mjeri odnosi na međugradski prijevoz vezan uz predvrednovanja, vrednovanja i redovne posjete organizacijama civilnoga društva koje ostvaruju financijsku podršku Nacionalne zaklade, a koje imaju sjedišta u svim dijelovima Hrvatske.

Podržavate li ideju da bi povremeno trebala biti provedena evaluacija rada Nacionalne zaklade od strane nezavisnih evaluatora?

Nacionalna zaklada redovno, najmanje jednom u četiri godine organizira vrednovanje svog rada od strane opće i zainteresirane javnosti, a planirano je u idućem razdoblju i vrednovanje od strane stručne, nezavisne institucije.

Odgovori na dodatna pitanja, 25. siječnja

Molio bih vas da nam pošaljete podatke Google Analyticsa za posjećenost Civilnogdruštva.hr u 2011. godini (a ne Webalizerove, koje ste nam poslali). Name, ustanovljeno je da podaci različitih servisa međusobno odstupaju i do 300-400% (Webalizer, Gemius Audience, Google Analytics...), pa je u tom pogledu, radi jasnijeg uvida u čitanost i javni utjecaj različitih portala, nužan dogovor oko odabira jednog servisa koji vrijedi za sve. Vodeći neprofitni mediji prihvatili su Google Analytics kao najvjerodostojniji servis.

Za portal Civilnodruštvo u protekloj godini nije se pratio broj posjeta preko Google Analitisca već preko drugih alata koji se nalaze izravno na serveru. Planirano je da se od početka 2012. godine broj  posjeta prati preko Google Analitisca.

Molim vas objašnjenje zašto propis pod nazivom "Standardi provođenja Programske suradnje u području neprofitnih medija", za razliku od prethodno važećeg "Pravilnika o primjeni standarda u provođenju programske suradnje", čije su izmjene i dopune bile donesene 7. lipnja 2010, nema formu pravnog akta (nema zaglavlje u kojem bi bilo navedeno koje ga je tijelo Nacionalne zaklade donijelo, kada i na osnovu kojega višega propisa, nije predviđen način njegova objavljivanja niti urudžbeni broj pod kojim je zaveden).

Za portal Civilnodruštvo u protekloj godini nije se pratio broj posjeta preko Google Analitisca

Standardi provođenja Programske suradnje su interni, provedbeni dokumenti između Nacionalne zaklade i udruga vezano uz standarde provođenje nekog specifičnog      ugovorenog područja operativnog djelovanja Nacionalne zaklade u kojem je uspostavljen suradnički odnosno partnerski odnos između tih udruga i Nacionalne zaklade (neprofitni mediji, regionalni razvoj, decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva).

Navedeni dokument kao i Naputak o korištenju sredstava odobrenih za provedbu projekata/programa/institucionalne podrške ili Pravila označavanja predstavljaju provedbene dokumente za sve ili specifične oblike financijske podrške Nacionalne zaklade koji korisnicima sredstava olakšavaju provedbu, a Nacionalnoj zakladi vrednovanje provedbe financijske podrške. 

Molim Vas, pošaljite mi interni akt (koji spominjete u odgovorima od 20. siječnja.), kojim je predviđen način izbora, reizbora i imenovanja upraviteljice Nacionalne zaklade.

Postupak imenovanja upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade propisan je Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i Statutom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Mandat upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Molim vas, javite mi imena i prezimena svih 35 osoba predloženih od strane organizacija civilnog društva za članove UO-a.

Tijekom internetskog anonimnog savjetovanja Nacionalne zaklade sa zainteresiranom i općom javnosti o ocjeni dosadašnjeg rada i predlaganju unapređenja za iduće četverogodišnje razdoblje, svi koji su sudjelovali u savjetovanju imali su priliku predložiti i stručnjake i stručnjakinje za koje misle da bi mogli biti predloženi za članove i članice Upravnog odbora Nacionalne zaklade u novom mandatu. Nažalost, osim statistike koju smo Vam već poslali vezano uz strukturu predloženih osoba, nismo Vam u mogućnosti poslati i njihova imena jer bi to bilo u suprotnosti s prirodom ankete, a dolazi u pitanje i osobni integritet predloženih osoba.


 

Čitajte H-Alterov dossier Igre na sreću!

Igre na sreću

<
Vezane vijesti