Foto: Adria Art Annale<br>Foto: Adria Art Annale
"Naznačeni natječaj krajnje je netransparentan, nejasni su kriteriji temeljem kojih su postavljeni uvjeti koje zakupoprimci moraju zadovoljiti, te uopće kriteriji po kojima su se neki prostori našli na listi"

Udruge okupljene u Inicijativu za poništenje objavljenog Natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda pozdravljaju nakanu splitskog gradonačelnika i gradske uprave da urede pitanje korištenja prostora u vlasništvu Grada Splita. No, nikako ne možemo biti zadovoljni s načinom i pristupom rješavanju tog problema i isključivanju dugogodišnjih korisnika prostora iz procesa donošenja odluke i određivanja uvjeta i kriterija za davanje prostora u zakup, odnosno na korištenje.

Naznačeni natječaj krajnje je netransparentan, nejasni su kriteriji temeljem kojih su postavljeni uvjeti koje zakupoprimci moraju zadovoljiti, te uopće kriteriji po kojima su se neki prostori našli na listi E (Poslovni prostori koje koriste udruge, ustanove i drugi), a drugi nisu, a na kojoj je navedeno 145 poslovnih prostora koji su predmet natječaja, i što je najvažnije, uvjeti natječaja nisu jednaki za sve. Tako političke stranke, koje konkuriraju za prostore na listi F (Prostori koje koriste političke stranke) nisu u obvezi dostaviti istovjetnu ponudu kao udruge odnosno ostali ovaj Natječaj nije namijenjen rješavanju situacije s gradskim prostorima, već ju dodatno komplicira i stvara atmosferu kompeticije i pravne nesigurnosti umjesto partnerstva i solidarnosti poslovni subjekti. Također, nisu razvrstani prostori koji udruge već koriste temeljem ugovora ili temeljem odluke ili nekog drugog akta o davanju na korištenje gradskog prostora, a koje uredno podmiruju svoje obveze. Tako bi se dalo zaključiti da je jedini cilj objavljenog natječaja podizanje cijene prostora i licitiranje bez utvrđenih kvalitativnih i kvantitativnih kriterija!

Natječaj je pokušaj dodatne komercijalizacije, jedne od najvitalnijih funkcija grada, koja se odvija kroz civilni sektor, odnosno vrednovanja kulture, umjetnosti i društvene djelatnosti isključivo kroz novčanu vrijednost. Sve to dugoročno vodi daljnjem osiromašenju građanki i građana ovog grada i samog grada na svim razinama, te se provodi daljnja "muzeizacija i turistifikacija gradske jezgre". Sve navedeno ostavlja dojam da ovaj natječaj nije namijenjen rješavanju situacije s gradskim prostorima, već ju dodatno komplicira i stvara atmosferu kompeticije i pravne nesigurnosti umjesto partnerstva i solidarnosti. Iza ovako postavljenih uvjeta natječaja iščitava se nerazumijevanje uloge civilnog društva čiji se opstanak i funkcioniranje direktno ugrožava.

Zbog svega navedenog zahtijevamo od Grada Splita, odnosno od gradonačelnika da:

  1. Poništi objavljeni Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Split prikupljanjem pisanih ponuda, te razmotri druge mogućnosti davanja prostora Grada na korištenje udrugama, vodeći računa o općem dobru i doprinosu koje udruge daju gradu i zajednici na široj razini;
  2. Odredi maksimalnu cijenu za davanje na korištenje prostora udrugama, a koja je u skladu s cijenom koju plaćaju udruge u Zagrebu i Rijeci te ne prelazi vrijednost od 7,00 kn po metru kvadratnom u prvoj zoni;
  3. Njegujući kulturu suradnje i dijaloga s civilnim društvom donesu Pravilnik o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Splita organizacijama civilnog društva, a u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata za opće dobro Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH, od 3. listopada 2013. te Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (2012.-2016.)

Pozivamo gradonačelnika da hitno sazove sastanak s predstavnicima potpisnika ovog zahtjeva, kako bismo pronašli najpovoljnije rješenje za nastalu situaciju.

Organizacije civilnog društva u gradu Splitu ne mogu pristati na uvjete daljnje komercijalizacije i vrednovanja isključivo kroz novac te iskazivanja političke nadmoći koja ne uvažava principe solidarnosti, sinergije i brige za svakog čovjeka u gradu u kojem živimo.

 Potpisnici u ime Civilne inicijative za poništenje natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Splita su Darko Čop (Info zona / Platforma Doma mladih), Antej Jelenić (Udruga Adria Art Annale), Josipa Kokorić Tomašević (Liga za prevenciju ovisnosti) i Mirjana Kučer (Udruga Domine).