zenska_mreza_hrvatske.jpgŽenska mreža Hrvatske poziva na akciju 29. prosinca, u 11 i 55 sati, ispred Ustavnog suda (Markov trg 4, Zagreb) povodom rasprave o ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece iz 1978. godine kojega je još 1991. godine podnio Hrvatski pokret za život i obitelj.

Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu je propisano da se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom povodom prijedloga smatra pokrenutim na dan donošenja rješenja o pokretanju postupka (čl.44.st.2.). Istim je zakonom propisano da će Ustavni sud započeti postupak povodom prijedloga najkasnije u roku od godine dana od podnošenja prijedloga (čl.40.st.2.). Ustavom Republike Hrvatske, kao najvišim normativnim aktom, je propisano da je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (čl.5.).

Neovisno o toj ustavnoj obvezi koja bi trebala vrijediti za sve, Ustavni sud nakon punih 24 godine zakašnjenja odlučuje da će, iako i u nepotpunom sastavu, među kojima su i dvoje sudaca kojima upravo istječe mandat (op.a. 08.01.2016.), raspravljati i odlučivati o pokretanju postupka suglasnosti zakona (donesenog 1978. godine) s Ustavom. Navedenim zakonom se ženama osigurava pravo da odlučuju o svojem tijelu i rađanju djece!

Članice Ženske mreže Hrvatske se nadaju da će Ustavni sud pri odlučivanju o prijedloga za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom voditi računa da je isti utemeljen na odredbama UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Također se nadamo da će Ustavni sud prilikom odlučivanja uzeti u obzir Rezoluciju Vijeća Europe 1464: Žene i religije u Europi i da neće dozvoliti da motivi i zahtjevi za zabranu prava na pobačaj koji dolaze iz redova katoličke crkve imaju utjecaja na pravni poredak RH, jer bi time došli u sukob kako sa sekularnim uređenjem države (čl.41. Ustava RH) tako i s međunarodnim ugovorima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona (čl.141. Ustava RH) što UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena jest. Takav upliv bi za posljedicu imao teško kršenje punog ostvarivanja ljudskih prava žena (prilog).

Ustavni sud će se, vjerujemo, ravnati i prema preporukama Odbora UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena kojom se izražava zabrinutost zbog utjecaja religije na sekularni karakter države i njezine zakone (prilog). Ženska mreža Hrvatske posebno naglašava dio iz Preporuka Odbora UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena:

“ Ustavni i zakonodavni okvir

8. Odbor primjećuje da je u Ustav države stranke ugrađeno pravo na ravnopravnost spolova I nediskriminaciju te da je država stranka uređena kao sekularna država. Odbor je također svjestan raznih Ugovora koje je država stanka potpisala sa Svetom Stolicom. Odbor bi želio osigurati prvenstvo prava Konvencije kako bi se spriječilo nazadovanje u područjima kao što su: pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući pristup sigurnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima; spolni odgoj primjeren dobi; te davanje prvenstva obitelji a ne ženama kao nositeljicama prava pojedinca.

9. Odbor poziva državu stranku da poduzme mjere, uključujući i zakonodavne, kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita i time spriječilo da sociokulturni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla, predstavljaju prepreke potpunom ostvarivanju ženskih prava.“

Nadalje:
“31. Odbor poziva državu stranku da:
(a) Osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima;
(b) Osigura opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje;
(c) Osigura dostupnost i pristupačnost suvremenih oblika kontracepcije i reproduktivnih usluga svim ženama, uključujući skupine žena koje su u nepovoljnijem položaju; te
(d) Omogući odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurala da se medicinski postupci vezani uz porođaj podvrgnu objektivnoj procjeni nužnosti i da se oni provode u skladu s odgovarajućim standardima skrbi te poštujući autonomnost žene i zahtjeve informiranog pristanka; te da uvede mogućnost porođaja kod kuće za žene koje žele odabrati takvo okruženje porođaja.”

Očekujemo da Ustavni sud neće prihvatiti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece s Ustavom, podnesenog 1991.g od strane udruge Hrvatski pokret za život i obitelj jer je isti u suprotnosti s čl. 3 Ustava kojim je jednakost, ravnopravnost spolova i poštivanje ljudskih prava proglašeno najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske i temeljem za tumačenje Ustava.

Zabrinute, zbog sve češćih napada na ljudska prava žena, mi članice ŽMH tražimo da Ustavni sud sagleda posljedice sklapanja ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske, te da izradi posebno izvješće, sukladno čl. 129 al. 5. Ustava RH o ovom pitanju tj. o načelnom pitanju sukladnosti tih ugovora s Ustavom RH.